Thân Minh Đức. (OX)

Cũng chưa biết viết gì !!!!!!!!!! hi

 

Phùng Thị Lệ Huyền. (BX)

Hẹn viết sau.....